Collectie
Sale
Basics
Blouses
Broeken
Jassen-Jacks
Jurken-Tunieken
Schoenen-Laarzen
Sieraden
Sjaals
Tassen-Accessoires
Truien-Vesten
Tshirts-Tops
WinkeltasWinkeltas Artikelen: 0
Totaal:
0,-
KassaKassa
 
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mardelnorte.nl (hierna: mardelnorte) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) van toepassing, tenzij mardelnorte zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.
1.3 Van het in deze AV bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van mardelnorte zijn vrijblijvend en mardelnorte behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door mardelnorte. Mardelnorte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt mardelnorte dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW. Alle douane-heffingen en invoerrechten en/of lokale belastingen zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet bij de prijs inbegrepen.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij €6,00 in rekening. Levering van t-shirts en tops is gratis. De transportkosten hiervoor zullen teruggestort worden op je rekening. Voor klanten uit België of Duitsland bedragen de verzendkosten €10,00. Voor transport naar andere landen binnen de Europese Unie is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. 
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Kosten voor transport naar landen buiten Nederland, België en Duitsland worden u apart meegedeeld en gefactureerd via een e-mail. Uw bestelling wordt eerst verzonden nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en na akkoord van de betalingsbemiddelde, online door iDEAL of bij apart gefactureerde verzendkosten, door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van mardelnorte. Voor online betalingen worden u géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren, via TNT-post naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan bericht via e-mail. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Wij laten de bestelling aangetekend versturen, dit betekent dat het pakket alleen bij u persoonlijk wordt afgeleverd. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan wordt het pakket de volgende dag opnieuw aangeboden of kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen. Bij in ontvangstneming tekent u voor ontvangst van het pakket. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere levertermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@mardelnorte.nl via het contactformulier op onze website. Indien binnen deze termijn door mardelnorte geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt mardelnorte geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 
5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retourontvangen is aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer a. het product gedragen en/of gewassen is, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product aan mardelnorte te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gedragen en/of gewassen is. Het product moet in nieuwe, ongebruikte staat zijn, met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten en kledinglabels nog steeds aangehecht. Nieuw en ongebruikt betekent dat er geen vlekken op het artikel zitten en dat de labels en etiketten geen tekenen van gebruik vertonen.

De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. U dient binnen 7 werkdagen een e-mail te sturen naar info@mardelnorte.nl waarin u aangeeft welke artikelen u retour stuurt en/of wilt ruilen en de reden voor het terugsturen van uw bestelling en uw bestelnummer. U krijgt dan een e-mail met een retournummer. Vermeld dit retournummer op de bijgevoegde pakbon. Uw retourzending moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw retournummer bij ons bezorgd zijn. Indien u een product wenst te ruilen, worden u bij de eerste keer ruilen van dit product geen extra transportkosten in rekening gebracht bij bezorging van uw nieuwe product. Als u dit product daarna weer wilt ruilen, bent u zelf verantwoordelijk voor de transportkosten. Let dus goed op maten en kleuren en stuur ons in geval van twijfel een berichtje voor ontvangst van meer details.

Mardelnorte zal binnen 10 werkdagen nadat een product in goede staat retourontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten (indien u via iDEAL betaald heeft). De in rekening gebrachte verzendkosten (€6,00 voor NL, €10 voor BE of Dld, danwel het specifieke buitenland tarief) zullen worden ingehouden op dit bedrag.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van mardelnorte en de producten van mardelnorte voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mardelnorte is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
6.2 Mardelnorte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van mardelnorte. 
6.3 Iedere aansprakelijkheid van mardelnorte jegens de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan mardelnorte verschuldigd is. 
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en mardelnorte, dan wel tussen mardelnorte en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en mardelnorte, is mardelnorte niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van mardelnorte.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Mardelnorte heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat mardelnorte gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan mardelnorte kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy

Mardelnorte respecteert uw privacy. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan mardelnorte schriftelijk opgave doet van een adres, is mardelnorte gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan mardelnorte schriftelijk opgave doet van een ander adres, waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door mardelnorte gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AV zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat mardelnorte deze AV soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze AV of enige andere overeenkomst met mardelnorte in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door mardelnorte vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4 Mardelnorte is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, alsmede op deze AV, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
Bezoek onze paskamer
  Partner logo's
 
Mardelnorte '20 / Disclaimer / Algemene voorwaarden 

follow us on